วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556


                          โครงงาน คณิตศาสตร์


เรื่อง    ประยุกต์  ( การนำรูปทรงเลขาคณิตมาประยุกต์ทำโมบาย)

 

 จัดทำโดย

1.               น.ส.  วัชริดา  อนุวารย์      เลขที่ 45                             6.    น.ส.

2.               น.ส.  จันทร์จิรา  ศรีวงษา    เลขที่                               7.    น.ส.      

3.               น.ส.  จุฑามาศ  ศรีหาคุณ    เลขที่                               8.    นาย

4.               น.ส. ประไพพรรณ   พลเยี่ยม   เลขที่                         9.    นาย

5.               น.ส.                                                                          10.   นาย

 

(ลืมอ่า ชื่อ วันจันทร์บอกด้วยนะ จำได้แค่นี้ )

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2    โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27

 

 

ครูที่ปรึกษา   อาจารย์  ณัฐวรรณ 

 

               

                                                                     คำนำ

         โครงงานคณิตศาสตร์ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง การประยุกต์โมบาย จึงได้ศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลเพื่อจะนำมาทำโครงงานชิ้นนี้คณะผู้จัดทำได้หวังว่า โครงงานคณิตศาสตร์ชิ้นนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจ และเพื่อนๆเยาวชนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

                                                                                                                                                      คณะผู้จัดทำ

 

บทที่1 บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

     รูปเลขาคณิตสามมิติมีอยู่หลายแบบด้วยกัน

     ปริซึม (Prism)    ทรงกระบอก (Cylinder)     พีระมิด (Pyramid)    กรวย (Cone)     ทรงกลม (Sphere)

จาก   รูปเลขาคณิตสามมิติข้างต้น  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆมากมาย เหตุนี้ทำให้กลุ่มของเราได้นำ                 รูปเลขาคณิตสามมิติมาประยุกต์ทำเป็นโมบาย  เพื่อสื่อการสอน ในวิชาคณิตศาสตร์  และเพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.               เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ รูปเรขาคณิตสามมิติ

2.               เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ ทำโมบาย

3.               เพื่อนำรูปเรขาคณิตมาประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.               เพื่อเรียนรู้ที่จะสร้างความคิดที่แปลกใหม่ สร้างโมบายสวยๆ ได้ตามที่ใจปรารถนา

 

 
นื้อหาทางคณิตศาสตร์

รูปเรขาคณิตสามมิติ

    ปริซึม (Prism) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานทั้งสองข้าง เป็นรูปเหลี่ยมที่ เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

    ทรงกระบอก (Cylinder) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลม ที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลม ที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

     พีระมิด (Pyramid) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยม ใด ๆ ที่มียอดแหลม ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีจุดยอด ร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น

    กรวย (Cone) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลม ที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็น ส่วนของเส้นตรง

     ทรงกลม (Sphere) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุด บนผิวโค้ง อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง เป็นระยะเท่ากัน

 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา

     ศึกษาในเรื่อง ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  รูปแบบการพับ  ขั้นตอนการทำโมบายต่างๆ

 

 บทที่2 ทฤษฎี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    การทำโมบายในแบบต่างๆ http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=150   ,   เนื้อหา  ในเว็บ   http://www.thaigoodview.com/node/132600?page=0%2C8

, รูปแบบการทำเรขาคณิต    http://group.wunjun.com/kroodee/topic/484455-18330

 

 บทที่3  วิธีดำเนินงาน

1.               จัดตั้งกลุ่มโครงงานตามที่อาจารย์แนะนำ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด 10 คน มีการประชุมหารือในช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดให้ โดยได้แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคน

2.               ดำเนินการตามหน้าที่ ที่แบ่งเอาไว้

3.               สรุปผลในการดำเนินงาน

4.               จัดทำรายงานโครงงานคณิตศาสตร์

5.               นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

1.               กระดาษสี หลายๆสี

2.               กาวลาเท็กซ์

3.               กระดาษแข็งแบบบาง

4.               ด้ายสีขาวหรือสีอื่นๆ

5.               รูปแบบเรขาคณิตสามมิติ

6.               กรรไกร

7.               ดินสอ

8.               ที่เจาะรู

 

วิธีการศึกษา

ทางกลุ่มได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ความหมาย หลักการ จุดประสงค์ ประเภท ขั้นตอน และตัวอย่างของการทำโครงงานคณิตศาสตร์

2. ลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ

3. วิธีการสร้าง, ทำโมบาย ในแบบต่างๆ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.               ไปศึกษาในเว็บไซด์ต่างๆ

2.               นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง

3.               ส่งข้อมูลให้สมาชิก ที่ได้รับมอบหมายทำแผ่นพับ

 

 

 

บทที่4 ผลการศึกษา


 

รูปเรขาคณิตสามมิติ
ปริซึม
   
 


 
ปริซึม (Prism) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานทั้งสองข้าง เป็นรูปเหลี่ยมที่ เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

การเรียกชื่อของปริซึม จะเรียกตามฐานของปริซึม ดังตัวอย่าง
ทรงกระบอก
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         ทรงกระบอก (Cylinder) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลม ที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้น ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลม ที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ
 
 
 
 
 
 
 
พีระมิด (Pyramid) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยม ใด ๆ ที่มียอดแหลม ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีจุดยอด ร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น
การเรียกชื่อของพีระมิด จะเรียกตามฐานของพีระมิด ดังตัวอย่าง
                                    
 

 
 
 
 
 
                                    
กรวย (Cone) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลม ที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็น ส่วนของเส้นตรง
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทรงกลม (Sphere) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุด บนผิวโค้ง อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง เป็นระยะเท่ากัน
จุดคงที่
เรียกว่า
จุดศูนย์กลาง
ระยะทางที่เท่ากัน
เรียกว่า
รัศมี

 
 


ตัวอย่างการพับ รูปเรขาคณิตสามมิติ
http://www.mediafire.com/?h6bo7757fmtpvmg
( ตามนี้เลยนะ เอาลงไม่ได้ )
 

 

                      เราจะประยุกต์จา โมบายกระดาษสี


(รูปภาพวิธีการทำตามลิงค์นี้นะ) http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=150   


โมบายเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในอย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่มากขึ้น ดูมีชีวิตชีวา เราสามารถสร้างห้องภายในบ้านของเราให้มีบรรยากาศไปในแนวที่เราต้องการ โมบายสามารถทำได้จากวัสดุหลายชนิดแล้วแต่จะเลือก วันนี้เราจะทำจากกระดาษ ก็ใช้กระดาษสีธรรมดา หรือจะดัดแปลงใช้กระดาษสีแบบอื่นเช่น แบบที่มีความมันเงาก็ได้ ก็จะดูสวยไปอีกแบบแต่ราคากระดาษก็จะแพงตามไปด้วยครับ

วัสดุที่ต้องใช้

1.               กระดาษสี หลายๆสี

2.               กาวลาเท็กซ์

3.               กระดาษแข็งแบบบาง

4.               ด้ายสีขาวหรือสีอื่นๆ

เครื่องไม้เครื่องมือ

1.               กรรไกร

2.               ดินสอ

3.               ที่เจาะรู

 

 

 

วิธีทำก่อนอื่นต้องใช้ดินสอร่างแบบลงบนกระดาษแข็งเพื่อทำรูปสัตว์ต่างๆ มีปลาหมึกตัวใหญ่ ปลาหลายๆชนิด ปลาดาว ร่างแบบแบบฟรีแฮนด์ ได้เลยครับ วาดออกมาประมาณแปดตัวขนาดและแบบต่างๆกันตามต้องการ จากนั้นใช้กระดาษแข็งนี้วาดแบบลงกระดาษสีอีกครั้ง ทำแบบละ 2 แผ่น อย่าลืมสลับด้านซ้าย - ขวาด้วยนะครับ จากนั้นใช้กรรไกรตัดออกมาให้มีขนาดโตกว่ากระดาษแข็งเล็กน้อย


นำกระดาษสีที่ตัดเสร็จแล้วมาพับขอบเข้าไปเล็กน้อยแล้วฉีกออกให้เป็นรอยฉีกตลอดแนวขอบ ทำทั้งสองด้าน


นำกระดาษสีมาทากาวประกบกันโดยมีกระดาษแข็งอยู่ตรงกลาง จัดให้ขอบกระดาษสีที่มีรอยฉีกเหลื่อมกัน เมื่อเรามองจะเห็นสีขอบเป็นสีขาวๆตามแนวขอบกระดาษ ตัดกระดาษสีอื่นที่โทนสีตัดกันทำเป็น ลูกตา ลวดลาย


ส่วนปลาหมึกทำแยกเป็นสองชิ้น ชิ้นบนกับชิ้นล่าง ชิ้นบนให้ใช้กรรไกรตัดบากตรงกลางส่วนที่เป็นหนวด ส่วนชิ้นล่างบากตรงกลางส่วนหัว เมื่อนำมาสวมกัน เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปเลขบวก (ดูรูปถัดไป) ใช้ที่เจาะรูเจาะปลายหนวดปลาหมึก


นำปลาสีและขนาดต่างๆมาผูกร้อยกับด้ายสลับกัน ต้องทดลองแขวนเพื่อหาสมดุลย์ ตรงนี้ค่อยๆทำนะครับ หากไม่ได้สมดุลย์จริงๆอาจทำปลาเพิ่ม

                           (วิธีทำข้างต้นเป็นการทำ  โมบายกระดาษสี  แต่ของกลุ่มเราจะประยุกต์การ นำกระดาษสีต่างๆ มาทำเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ ต่างๆแทน เพียงเท่านี้ เราก็ได้โมบาย เรขาคณิต  ตามที่เราประยุกต์แล้วค่ะ)

 

 

บทที่5  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

            สรุปผลการศึกษา

1.               ได้รู้จักรูปทรงเรขาคณิตสามมิติต่างๆ มากขึ้น

2.               สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่างๆมากมาย

3.               ได้วิธีการทำโมบายแบบแปลกใหม่ ด้วยตัวเอง

 

 

 

          อภิปรายผลการศึกษา

1.               การที่กลุ่มของเราได้ศึกษาจะพบว่า มีรูปเรขาคณิตสามมิติ อยู่ด้วยกัน 4 อย่าง จะมี ปริซึม , กรวย , พีระมิด , ทรงกลม

2.               วิธีการพับ หรือ สร้างรูปเรขาคณิตโดยกระดาษสีต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป ในแต่ละชนิด

3.                การทำโมบายต่างๆไม่จำเป็นว่าจะต้อง ทำแค่ในแบบ เดิมๆ สามารถสร้างแนวคิดที่แปลกใหม่ในการสร้างผลงานต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์ของเราเอง

 

ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน

1.               ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเรขาคณิตต่างๆ

2.               ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการประดิษฐ์  โมบาย

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

1.               ควรมีการคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมผลงานให้มีความแปลกใหม่และสวยงามอยู่ตลอดเวลา

2.               ควรศึกษาในการพับ หรือ รูปแบบการทำเรขาคณิตให้ละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติ

 

 

เอกสารอ้างอิง

    การทำโมบายในแบบต่างๆ http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=150   ,   เนื้อหา  ในเว็บ   http://www.thaigoodview.com/node/132600?page=0%2C8

, รูปแบบการทำเรขาคณิต    http://group.wunjun.com/kroodee/topic/484455-18330